>> DOMOV
>> PREDSTAVITEV
>> PODROČJA DELA
>> KONTAKT
>> POVEZAVE
 
 
INFORMACIJE
ponedeljek 10.00 - 12.00
14.00 - 17.00
torek 10.00 - 12.00
14.00 - 16.00
sreda 10.00 - 12.00
14.00 - 17.00
četrtek 10.00 - 12.00
14.00 - 16.00
petek 10.00 - 12.00
 
 
 
Odvetniška pisarna
CK Kozamernik d.o.o.

C. Staneta Žagarja 27
SI-4000 Kranj

tel. +386 (0)4 236 2928
faks. +386 (0)4 236 2929
e-pošta: pisarna@odvetnistvo.si
Kazensko pravo

ZAGOVOR OBDOLŽENCEV
 • zastopanje v vseh fazah predkazenskega in kazenskega postopka


 • ZASTOPANJE OŠKODOVANCEV
 • sestava kazenskih ovadb
 • priglašanje premoženjsko pravnih zahtevkov • Civilno pravo

  ODŠKODNINE
 • odškodninski zahtevki iz zavarovanja
 • odškodninske tožbe


 • STVARNO PRAVO
 • pogodbe za prenos lastninske pravice
 • najemne pogodbe
 • posestni spori
 • nepravdni postopki
 • vpisi v zemljiško knjigo


 • DEDNO PRAVO
 • sestava oporok
 • zastopanje v zapuščinskih postopkih


 • DOLŽNIŠKO - UPNIŠKA RAZMERJA
 • sestava pogodb
 • sodne izterjave dolgov
 • zastopanje dolžnikov
 • zastopanje upnikov
 • ugovori v izvršilnem postopku
 • osebni stečaji


 • NEPRAVDNI POSTOPKI
 • urejanje meja
 • razdružitev solastnine
 • razveze zakonske zveze
 • drugi nepravdni postopki


 • DRUŽINSKO PRAVO
 • pogodbe o ureditvi premoženjskopravnih razmerij med zakoncema (predporočne pogodbe)
 • delitev skupnega premoženja zakoncev
 • zastopanje v postopkih razveze zakonske zveze
 • zastopanje v postopkih zaradi zaupanja otrok v varstvo in vzgojo, določitve preživnine in stikov • Gospodarsko pravo

  DOLŽNIŠKO - UPNIŠKA RAZMERJA
 • prenosi poslovnih deležev
 • cesijske pogodbe
 • posredniške pogodbe
 • pogodbe o poslovnem sodelovanju
 • gospodarske pogodbe
 • stečaji pravnih oseb


 • STATUSNE ZADEVE
 • ustanavljanje družb
 • spremembe v sodnem registru
 • spremembe družbenih pogodb


 • ARBITRAŽE


  Pravo o prekrških

 • zastopanje v prekrškovnem postopku na vseh stopnjah • Delovno pravo

  ZASTOPANJE DELODAJALCEV
 • priprava splošnih in posamičnih aktov
 • disciplinski postopki
 • redne in izredne odpovedi pogodb o zaposlitvi


 • ZASTOPANJE DELAVCEV
 • denarni zahtevki
 • disciplinski postopki
 • kršitve drugih pravic iz delovnega razmerja • Upravno pravo

 • zastopanje v upravnem postopku in upravnem sporu • Ustavno pravo

 • vlaganje pritožb in pobud pri ustavnem sodišču RS
 • zastopanje strank pri ustavnem sodišču • Mednarodno pravo

 • vlaganje zahtevkov in zastopanje pri Evropskem sodišču za človekove pravice